Ny bruk av ledige landbruksbygg – pilotkommune Tydal

21.02.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) | Nyhet

I Tydal kommune i Sør-Trøndelag er det gjennomført et pilotprosjekt med ny bruk av ledige landbruksbygg. Som en del av prosjektet fikk fem gårder bistand til bygningsmessig planlegging. Dette gir eksempler som kan være interessant å se for andre med planer om ombygging.

Jensgarden i Græsli er blant gårdene som har fått bygningsrådgivingsbistand i Tydal kommune. Gammelfjøset fra 1958 er tidligere benyttet til storfe. Nå er det laget planer for ombygning av båsplassene til å romme ca. 100 vinterfôra sau. I tillegg er det tegnet og kostnadsberegnet oppholdsrom, ombygging av siloer til inneplass for lama og redskapshus oppå siloer. Oppholdsrommet er tenkt bruk i Inn på tunet-aktivitet. (Foto: Berit Bugten Østbyhaug)

Målsetningen til prosjektet er å bidra til å gjøre landbruksnæringa i Tydal mer attraktiv, og øke aktiviteten gjennom å synliggjøre mulighetene i utmarksressursene og ledige landbruksbygg. I tillegg ønsker man å få fram konkrete eksempler på ombygging av bygninger f.eks. fra melkeproduksjon til småfeproduksjon.

Som en del av prosjektet fikk fem landbrukseiendommer bistand til bygningsmessig planlegging. På to eiendommer ble ombygging av eldre bygg tilredskapshus/garasje vurdert. På de tre andre eiendommene var det ønske om å tilpasse eldre bygninger til nytt husdyrhold.

Gjennom prosjektet kom det innspill om at fôrsituasjonen burde vurderes før en gikk i gang med kostbar ombygging. Dette ble derfor tatt med i prosjektet som et eget delmål for de tre landbrukseiendommene som ønsket ombygging til husdyrhold. I tillegg ble fôrsituasjonen på to andre eiendommer vurdert for å få tilstrekkelig referansegrunnlag.

> Sluttrapport fra prosjektet «Ny bruk av ledige landbruksbygninger - pilotkommune Tydal»

De fem gårdene i Tydal som er plukket ut til bistand til bygningsmessig planlegging kan du lese mer om her:

> Jensgarden (pdf)

> Husvollen nedre (pdf)

> Perhansagarden (pdf)

> Løvøya (pdf)

> Kirkhus (pdf)