Fra andre

Artsrik beitemark (naturbeitemark, hagemark, strandeng) 31.07.2017

Artsrik beitemark er areal som har vore beita kontinuerleg over lang tid, i fleire generasjonar. Området har vore lite eller ikkje gjødsla sprøyta eller jordarbeidd.

Den innmarksnære utmarka 18.07.2017

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Lyngbrenning er viktig skjøtsel 07.11.2016

I tillegg til beiting er lyngbrenning den viktigste skjøtselen av kystlynghei. Dette er en 5000 år gammel tradisjon som nesten var glemt og som nå tas opp igjen mange steder i Norge.

Skjøtsel av kystlynghei 28.10.2016

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er beiting og brenning.

Fagdag om bruk av utmark og kystlynghei 05.06.2016

I forkant av Norsk Villsaulag sitt årsmøte på Karmøy var det 3.juni ein fagdag som løfta fram ulike sider ved å ta i bruk utmarka igjen.

Beite til sau og storfe 03.06.2016

Prosjektrapport 2012-2015

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Kystblåstjerne i beite på Synnaland. Verknad av skjøtsel. 31.12.2015

Synnaland i Haram har ein av dei få førekomstane av kystblåstjerne i Noreg. For å ta vare på førekomsten blir det drive aktiv skjøtsel, med slått og beiting

Ta vare på naturbeitemarkene 26.10.2015

Naturbeitemarker er en av flere kulturbetingede naturtyper som regnes som truet naturtype.

Kydlestuvar i Rogaland 24.08.2015

Frå fagdag arrangert av NLR Rogaland om kydlestuvar; restaurering og skjøtsel.