Fra andre

Stell av beite 26.03.2018

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.

Nydyrking er lønnsomt 22.03.2018

Mange kommuner, spesielt i indre Agder, har registrert økning i søknader om nydyrking. Årsakene kan være ulike, men en viktig faktor er at mange store driftsenheter har basert seg på leiejord.

Drenering 16.03.2018

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Fangvekster i vinden 20.02.2018

Frøkatalogen du blar i er som en verktøykasse. Hver plante er et verktøy med sine egenskaper og bruksområder. For et biologisk hjelpemiddel du har!

Tid for lyngbrenning 15.02.2018

Brenning er ein gammal metode for å fornya utmarksareal. Mange plasser på kysten har dette blitt tatt opp på ny.

Solenergi i landbruket? 13.02.2018

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Klimatiltak er mer enn kurap 30.01.2018

Synes du det stadig ropes høyere om klima, og at det nevnes i annenhver setning? Hold ut, for her kan det være penger å tjene.

Grasdekt vannvei til tjeneste 30.01.2018

En grasdekt vannvei kan holde tilbake fra 50 og opp mot 97 prosent av tilførte jordpartikler og er dermed et meget effektivt miljøtiltak.

Husk å oppfylle miljøkravene 30.01.2018

Jordarbeiding krever planlegging.

Etablering av grasdekte vannveier og buffersoner 30.01.2018

Miljøtiltak som må planlegges og anlegges i våronna.