Fra andre

Kulturbeiter - avlingsvariasjon 08.01.2018

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Kartlegging av kjempespringfrø på Svines, Tjøtta og Offersøy i Alstahaug kommune 08.12.2017

På oppdrag fra Alstahaug kommune har Norsk landbruksrådgivning Nordland kartlagt utbredelsen av kjempespringfrø.

Prosjekt: Møkka har stor verdi. Sjekk innholdet! 07.12.2017

Hva kan vi vinne på å kjenne innholdet av husdyrgjødsla? Skal vi fortsatt gjødsle nærmest i blinde og ha som mål bare å bli kvitt møkka og håpe det beste?

Parkslirekne - et livskraftig ugras 01.12.2017

Parkslirekne er et uønska ugras i vår natur. Den kan etablerer seg i kantsoner hvor det ikke foregår jordarbeiding og den spres kun med jordstengelbiter.

Oppsummering av jordprosjektet 10.10.2017

Grubbing bedrer infiltrasjonen i jorda, men gav ingen avlingsøkning i potet. I feltene på grasmark ga jordpakking redusert avling i 2016, spesielt kombinasjonen høyt luftrykk og høy vekt.

Sommarmjølk og støling 29.09.2017

Det er ønskjeleg med større produksjon av sommarmjølk i Hordaland, men det er ikkje alle bønder som ønskjer å produsera sommarmjølk som har høvelege beite i nærleiken av fjøset.

Økt grøftetilskudd fra 1. juli i år 03.08.2017

Lønnsomheten ved grøfting bør vurderes mot høyere avling, bedre driftsmessige forhold, økt fleksibilitet i bruk av jorda og erosjonsfare.

Artsrik beitemark (naturbeitemark, hagemark, strandeng) 31.07.2017

Artsrik beitemark er areal som har vore beita kontinuerleg over lang tid, i fleire generasjonar. Området har vore lite eller ikkje gjødsla sprøyta eller jordarbeidd.

Hundekjeksmanualen 31.07.2017

Hundekjeks er utfordrende ugras. Vi ser spredning fra veikanter og inn på dyrka mark.

Den innmarksnære utmarka 18.07.2017

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.