Fra andre

God økonomi i RMP tiltak 11.05.2017

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Hydroteknikk vann fra utmarka- problemer med skogsdrift 03.05.2017

Fra utmarka kan det komme store mengder vann, og etter snauhogst får en raskere avrenning.

Grøfting på leid jord 05.10.2016

Drenering på dyrka mark er en investering i jorda og ut fra det perspektivet er det mest naturlig at jordeieren bekoster nygrøfting.

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Omgraving av myr 12.01.2016

- Foreløpige resultater fra forskningsprosjekt tyder på at klimagassutslipp fra omgravd myr ikke er større enn på vanlig mineraljord, sa forsker Sissel Hansen på Dyregod-dagane.

Når dreneringa ikke virker 12.01.2016

Når tidligere grøftet areal blir bløtt, går avlingene ned. Grøftene kan være tette av røtter, slim eller rust. Spyling vil da være vesentlig rimeligere enn ny grøfting.

Noen prinsipp for vatning 27.05.2014

Sjekkliste for vedlikehald av vatningsutstyr.

Skattereglar ved grøfting 27.05.2014

Sidan NLR Gudbrandsdalen har lagt mange grøfteplanar sist år, tek vi med ei lita oversikt over skattereglane som gjeld i dag.

Tilskot til drenering av jordbruksjord 27.05.2014

Som for 2013, er det også i 2014 avsett 100 mill kr. til dreneringstilskot. Midla er fordelt fylkesvis etter areal. Areal med korn, potet og grønsaker blir vektlagt dobbelt i forhold til andre areal.

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet. 06.05.2014

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.