Nye landbruksbygg og kulturlandskap

17.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Arbeidsgruppe 1 i prosjektet Landbruksbygg og kulturlandskap arbeider for bedre landskapstilpasning og bedre utforming av nye landbruksbygg. Dette skal skje under hensyn til eksisterende bygningsmiljøer og tunformer og med krav om framtidsrettede og funksjonelle bygninger.

Pilotprosjekter 

Etter forespørsler til Fylkesmennene, Innovasjon Norge og i Riksantikvarens nettverk ble det i 2009 registrert 67 kandidater til pilotbruk. Disse er vurdert ut fra et sett definerte kriterier. Ti av brukene er befart og tre er tilbudt deltagelse. Det er Røflo gård i Nord-Trøndelag, Søndre Fougner i Oppland og Slåttnes gård i Troms. 

Det er planer om at ytterligere 2-4 bruk skal gis tilbud om deltagelse. Arbeidet med pilotbruk er gitt høyeste prioritet.

Arbeidsgruppas ambisjon er at en gjennom pilotprosjektene, målrettet bruk av virkemidler og endringer av rammevilkårene skal oppnå langsiktige resultater som er vesentlig bedre enn dagens praksis.

Kostnader

Investeringer i landbruksbygg gir normalt lav avkastning og det er små marginer mellom lønnsom og ulønnsom utbygging. Arbeidsgruppa legger til grunn at kostnadene knyttet til investering og drift av bygninger, infrastruktur og produksjonsapparat skal inngå i vurderingene av pilotprosjektene. Gruppa vil vurdere i hvilken utstrekning kostnader ved alternative utbygginger av pilotanleggene skal beregnes.

Vern om og hensyn til kulturminner og kulturmiljø

Dette tema omfatter både automatisk freda, arkeologiske kulturminner (fornminner) og bygningsmiljøer og andre kulturminner fra nyere tid. Moderne landsbruksbygg med tilhørende lageranlegg og trafikkareal er arealkrevende. Mange gårdsanlegg ligger i områder med kjente eller sannsynlige fornminner i grunnen. Arbeidsgruppa ser behov for bedre og mer effektive prosesser mellom tiltakshaversiden og myndighetene ved utbygginger i landbruket. Hensynet til eksisterende bygningsmiljø bør etter arbeidsgruppas mening omfatte elementer som byggeskikk, historisk kontekst, influens på viktige enkeltbygninger m.v.

Jordvern

Utbyggingene medfører ofte nedbygging av dyrka jord. Arbeidsgruppa ser vern om dyrka jord som et viktig aspekt ved analyser i pilotprosjektene.

Estetikk

Mandatet for det nasjonale programmet presiserer at en skal bidra til god landskapstilpasning og gode estetiske kvaliteter i jordbrukslandskapets bygningsmiljø. Dette ligger innen gruppas ansvarsområde og gruppa mener man bør ha ambisjoner om å skape nybygg som i seg selv er vakre og i samsvar med byggets funksjon. Den estetiske utformingen skal vise respekt for naturlige og bygde omgivelser. For å bedre landskapstilpasning mener gruppa det må være en ambisjon å foreta helhetlige vurderinger av visuell påvirkning på landskapsbildet samt påvirkning på natur- og kulturmiljø. Gruppa ser det som ønskelig å styrke grunnlaget for evaluering av estetisk utforming.

Klima og energi

Klima- og energivennlige løsninger er et kriterium ved utvalg av pilotprosjektet. Dette er et omfattende område. Arbeidsgruppa avgrenser problemstillingen til valg av byggematerialer og bygningsløsninger og overordnede vurderinger i forhold til sol- og bioenergi. Gruppa ser klima og energi i sammenheng med ønsket om framtidsrettede bygninger.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.